Regulamin

Regulamin

Regulamin Programu Wyjątkowy Gość („Regulamin”) (obowiązuje od 17 października 2013)


I Definicje.


Organizator – organizatorem programu jest PHU „MARTOM-TRAVELAND” Sp. z o.o. Hotel Anders  ul. Spacerowa 2, 14-133 Stare Jabłonki.


Program – program „Wyjątkowy Gość”


Uczestnik- uczestnik programu „Wyjątkowy Gość”, który na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie przystąpił do Programu „Wyjątkowy Gość”


Karta Wyjątkowy Gość- Karta oznakowana napisem „Wyjątkowy Gość”, służąca identyfikacji uczestnika, gromadzeniu punktów i zamiany tych punktów na prezenty dostępne z tytułu z uczestnictwa w programie.


Katalog Programu – dokument dostępny na stronie www.wyjatkowygosc.pl określający listę usług lub rzeczy stanowiących prezenty, spośród których uczestnik może wybrać i zamienić jeden lub więcej za zgromadzenie odpowiedniej liczby punktów w trakcie uczestnictwa w programie.


Konto punktowe – konto klienta w systemie informatycznym „Wyjątkowy Gość”, na którym klient gromadzi punkty w ramach uczestnictwa w Programie.


Obiekt Grupy- obiekt w którym uczestnicy Programu będą mogli przystąpić do programu, sprawdzić stan swojego konta punktowego, powiększyć stan swojego konta punktowego lub zamienić punkty na prezenty, to znaczy: Hotel Anders, Hotel Zamek Ryn, Hotel Krasicki, Hotel Miłomłyn Zdrój oraz Bajkowy Zakątek.


Prezent- każda korzyść rozumiana jako usługa lub rzecz, którą uczestnik może otrzymać w ramach zamiany punktów z Katalogu Programu lub z tytułu uczestnictwa w programie.


Saldo punktowe- liczba punktów zebranych przez uczestnika w ramach uczestnictwa w Programie.


Strona internetowa –serwis internetowy Programu znajdujący się pod adresem www.wyjatkowygosc.pl


Punkty powitalne – liczba punktów jaką otrzymuje uczestnik z tytułu przystąpienia do Programu.


Formularz uczestnika- dokument składany przez osobę chcącą przystąpić Programu zawierający zgodę na warunki uczestnictwa w Programie określone niniejszym regulaminem oraz zgodę na przetwarzanie podanych przez tę osobę danych osobowych, która to zgoda stanowi podstawę ich przetwarzania, będący jedną z form przystąpienia do programu


II Postanowienia ogólne


-Program prowadzony jest od dnia 27 grudnia 2012.


-Celem programu „Wyjątkowy Gość” jest nagradzanie uczestników Programu w ramach uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Przystępując do Programu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.


-Program „Wyjątkowy Gość” prowadzony jest w Obiektach Grupy, oznakowanych logotypem programu „Wyjątkowy Gość”. Brak oznaczenia logotypem „Wyjątkowy Gość” oznacza, że obiekt nie bierze udziału w Programie. Lista Obiektów Grupy znajduje się na Stronie Internetowej.


III Warunki przystąpienia do programu


-Uczestnikiem Programu może zostać wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.


-Do Programu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania.


-Warunkiem przystąpienia do Programu jest prawidłowe wypełnienie formularza uczestnika i złożenie go w dowolnym Obiekcie Grupy, lub potwierdzona rejestracja na stronie Internetowej Programu.


-Organizator zastrzega sobie prawo ustanowienia innego sposobu przystąpienia do Programu, który będzie określany odrębnymi regulaminami.


-W przypadku zmiany danych jakie zostały podane w celu przystąpienia do programu, uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o tych zmianach Organizatora w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany. W sytuacji braku zawiadomienia wszelkie czynności na podstawie niniejszego regulaminu Organizator będzie wykonywał z uwzględnieniem posiadanych danych, które to czynności w przypadku wątpliwości będą uznane za skuteczne.


-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fakt, że uczestnik podał dane nieprawdziwe, niepełne  lub podał dane innej osoby.


-Przystępując do Programu uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.


-Przystępując do Programu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby realizacji Programu.


-Podanie danych przy przystępowaniu do Programu jest dobrowolne jest jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie.


-Administratorem danych osobowych uczestnika jest Organizator.


-Administrator będzie przetwarzał dane uczestnika podane w formularzu uczestnika dla celów realizacji Programu „Wyjątkowy Gość”, w tym może dane te udostępniać Obiektom Grupy oraz podmiotom powiązanym kapitałowo z Organizatorem a w przypadku wyrażenia dodatkowych zgód Organizator może przetwarzać te dane dla celów marketingowych i promocyjnych usług i produktów własnych jak również Obiektom Grupy i podmiotom powiązanym kapitałowo, również w celu przesyłania do Uczestnika informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.


-Uczestnik ma prawo do poprawy i dostępu do podanych danych osobowych. Uczestnik w każdej chwili może cofnąć zgodę na wysyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

IV Karta Programu


-Celem karty Programu jest identyfikacja uczestnika w Programie. Każda karta posiada unikalny numer do niej przypisany. Uczestnik może mieć tylko jedną kartę.


-Nie jest możliwe przekazanie Salda Punktowego jednego Uczestnika na dobro innego Uczestnika.


-Karta wydawana jest przy najbliższej po rejestracji wizycie uczestnika w Obiekcie Grupy Anders biorącym udział w programie.


-Karta wydana Uczestnikowi pozostają własnością Organizatora.


-Karta wydana Uczestnikowi nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową.


-Ważność karty określa się na okres do 3 lat, dopuszcza się przedłużenie ważności karty Uczestnikowi przez Organizatora, jednak nie dłużej niż do końca trwania Programu „Wyjątkowy Gość”.- Z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wygaszenia ważności karty w przypadku zakończenia funkcjonowania programu.


-W przypadku zniszczenia, zagubienia, utraty lub kradzieży Karty Uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Organizatora.


-Kartę należy okazać przy przed zamówieniem usługi.


V Gromadzenie punktów w Programie i Katalog Programu


Uczestnicząc w programie Uczestnik może, na warunkach określonych w regulaminie zbierać punkty, korzystać z ofert specjalnych skierowanych do niego w ramach Programu oraz zamieniać punkty na prezenty.


Punkty przyznawane w Programie nie mogą być wymieniane na gotówkę.


Liczba punktów dla każdego Prezentu określona jest w Katalogu Programu dostępnym w Obiekcie Grupy.
Zamiana punktów na prezent odbywa się w ten sposób, że po wybraniu prezentu z katalogu programu uczestnikowi pomniejsza się saldo punktowe o liczbę punktów przypisaną dla wybranego prezentu.


Skonsumowane punkty pomniejszają Konto Punktowe Uczestnika w ten sposób, że stają się punktami nieaktywnymi i nie mogą być ponownie użyte do zamiany na nagrody.


Prezenty, które można wymienić za punkty w ramach programu nie muszą mieć wartości ekwiwalentnej do liczby przypisanych im punktów.


Organizator zastrzega sobie prawo wydania prezentu w terminie 14 dni od dnia pomniejszenia salda punktowego Uczestnika.


W przypadku zakończenia Programu punkty zgromadzone przez Uczestników mogą być zamienione na prezenty dostępne w Katalogu Programu w przeciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia programu. W przypadku, gdy na Koncie Punktowym Uczestnika pozostanie liczba punktów zbyt mała, by wymienić ją na Prezent, punkty te są anulowane.


Przystępując do programu Uczestnik otrzymuje jednorazowo i tylko raz w czasie trwania programu 1000 punktów powitalnych, które zostają przypisane do jego konta.


W celu otrzymania punktów, za wyjątkiem sytuacji, gdy Uczestnik przystępuje do programu, Uczestnik obowiązany jest okazać Kartę Programu w Obiekcie Grupy przed dokonaniem transakcji. Po identyfikacji, zapłacie lub zafakturowaniu Uczestnika punkty zostaną przypisane do konta Uczestnika.


Naliczanie odbywa się w ten sposób, że każda wydana w Obiekcie Grupy przez Uczestnika złotówka przeliczana jest na jeden punkt oraz zgodnie z przywilejami łączącymi się  z nadanym Uczestnikowi poziomem.


Punkty są naliczane i przypisywane do konta użytkownika tylko w przypadku uiszczenia pełnej kwoty należnej do zapłaty za pomocą karty płatniczej, gotówki lub wystawieniu faktury przelewowej.


VI Poziomy uczestników


Uczestnikom w zależności od liczby posiadanych punktów przysługuje poziom srebrny, poziom złoty lub poziom diamentowy.


Poziom srebrny zostaje nadany Uczestnikowi w chwili przystąpienia - do Programu i przysługuje mu do chwili przekroczenia salda w wysokości 3500 punktów.


Uczestnik na poziomie srebrnym ma prawo do naliczania punktów w taki sposób, że każda wydana złotówka w ramach uczestnictwa w programie jest liczona jako 1 punkt.


Uczestnik na poziomie srebrnym ma prawo do 5% rabatu na usługi realizowane w Obiektach Grupy. Rabat ten nie łączy się z innymi ofertami, zniżkami, przywilejami, usługami i innymi korzyściami oferowanymi uczestnikowi w ramach uczestnictwa w programie Wyjątkowy Gość, nie łączy się również z innymi wyłączonymi z rabatowania ofertami Obiektów Grupy np. oferta last minute, first minute, itp. oraz nie łączy się z ofertami tworzonymi pod specjalne zamówienie.


Uczestnik na poziomie srebrnym ma prawo do upominku w pokoju, który jest przygotowywany dla niego na początku pobytu. O rodzaju upominku decyduje Organizator. Prawo do upominku przysługuje od drugiego pobytu w obiekcie grupy.


Uczestnikom, którzy przystąpili do programu poprzez rejestrację na formularzu na Stronie Internetowej Programu prawo do upominku przysługuje już od pierwszego pobytu po rejestracji.

Uczestnik na poziomie srebrnym ma również prawo do otrzymywania newslettera z wybranymi informacjami i ofertami specjalnymi oferowanymi w ramach grupy.


Poziom złoty przysługuje Uczestnikowi od chwili przekroczenia salda w wysokości 3500 punktów do chwili przekroczenia salda w wysokości 30 000 punktów.


Uczestnik na poziomie złotym ma prawo do naliczania punktów w taki sposób, że każda wydana złotówka w ramach uczestnictwa w programie jest liczona jako 1,25 punktu.


Uczestnik na poziomie złotym ma prawo do upominku w pokoju, który jest przygotowywany dla niego na początku pobytu. O rodzaju upominku decyduje Organizator.


Uczestnik na poziomie złotym ma prawo do otrzymywania newslettera z wybranymi informacjami i ofertami specjalnymi oferowanymi w ramach grupy.


Uczestnik na poziomie złotym ma prawo do dostępu do wybranych dedykowanych ofert specjalnych.


Uczestnik na poziomie złotym ma prawo do rezerwowania pobytu w Obiektach Grupy z możliwością zwrotu pobranej przy rezerwacji przedpłaty tytułem zabezpieczenia rezerwacji. Przywilej ten obowiązuje w przypadku zgłoszenia anulacji przyjazdu w terminie do trzech dni przed planowanym przyjazdem. Anulacje zgłoszone w terminie krótszym niż trzy dni przed planowanym przyjazdem będą skutkowały potrąceniem przedpłaty przez Obiekt w którym uczestnik dokonał rezerwacji. Podobne skutki będzie wywoływał brak przyjazdu przez Uczestnika.


Uczestnik na poziomie złotym ma prawo do 10% rabatu na usługi realizowane w Obiektach Grupy. Rabat ten nie łączy się z innymi ofertami, zniżkami, przywilejami, usługami i innymi korzyściami oferowanymi uczestnikowi w ramach uczestnictwa w programie Wyjątkowy Gość, nie łączy się również z innymi wyłączonymi z rabatowania ofertami Obiektów Grupy np. oferta last minute, first minute, itp. oraz nie łączy się z ofertami tworzonymi pod specjalne zamówienie.


Poziom diamentowy zostaje nadany Uczestnikowi w chwili przekroczenia salda w wysokości 30 000 punktów.
Uczestnik na poziomie diamentowym ma prawo do naliczania punktów w taki sposób, że każda wydana złotówka w ramach uczestnictwa w Programie jest liczona jako 1,5 punktu.


Uczestnik na poziomie diamentowym ma prawo do 10% rabatu na usługi realizowane w Obiektach Grupy. Rabat ten nie łączy się z innymi ofertami, zniżkami, przywilejami, usługami i innymi korzyściami oferowanymi uczestnikowi w ramach uczestnictwa w programie Wyjątkowy Gość, nie łączy się również z innymi wyłączonymi z rabatowania ofertami Obiektów Grupy np. oferta last minute, first minute, itp. oraz nie łączy się z ofertami tworzonymi pod specjalne zamówienie.


Uczestnik na poziomie diamentowym ma prawo do upominku w pokoju, który jest przygotowywany dla niego na początku pobytu. O rodzaju upominku decyduje Organizator.


Uczestnik na poziomie diamentowym ma prawo do rezerwowania pobytu w Obiektach Grupy z możliwością zwrotu pobranej przy rezerwacji przedpłaty tytułem zabezpieczenia rezerwacji. Przywilej ten obowiązuje w przypadku zgłoszenia anulacji przyjazdu w terminie do trzech dni przed planowanym przyjazdem. Anulacje zgłoszone w terminie krótszym niż trzy dni przed planowanym przyjazdem będą skutkowały potrąceniem przedpłaty przez Obiekt w którym uczestnik dokonał rezerwacji. Podobne skutki będzie wywoływał brak przyjazdu przez Uczestnika.


Uczestnik na poziomie diamentowym ma prawo do zniżki 20% od kwoty wydanej podczas pobytu na usługi dodatkowe w Obiekcie Grupy. Rabat ten nie łączy się z innymi ofertami, zniżkami, przywilejami, usługami i innymi korzyściami oferowanymi uczestnikowi w ramach uczestnictwa w programie Wyjątkowy Gość, nie łączy się również z innymi wyłączonymi z rabatowania ofertami Obiektów Grupy np. oferta last minute, first minute, itp. oraz nie łączy się z ofertami tworzonymi pod specjalne zamówienie.


Uczestnik na poziomie diamentowym ma również prawo do otrzymywania newslettera z wybranymi informacjami i ofertami specjalnymi oferowanymi w ramach grupy.


Uczestnik na poziomie diamentowym ma prawo do dostępu do wybranych dedykowanych ofert specjalnych.


VII Odpowiedzialność organizatora


Górną granicą odpowiedzialności Organizatora jest wartość przysługującej klientowi korzyści (rabatu, prezentu).


Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje płynące z nieprawidłowego wypełnienia przez uczestnika formularza, podanie nieprawdziwych danych, danych innej osoby a także za udostępnienie osobie trzeciej danych służących do logowania lub rejestracji na Stronie Internetowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wykreślenia Uczestnika z Programu w sytuacji gdy Uczestnik nie przestrzega regulaminu programu, nie przestrzega regulaminu Obiektu Grupy lub  zachowuje się w sposób nielojalny wobec grupy w tym  reprezentowanych przez nią standardów działalności, nie spełnia oczekiwanego poziomu kultury i zachowania zasad współżycia społecznego oczekiwanego  od uczestnika programu wyjątkowy gość, wywołuje lub formułuje nieuzasadnione zarzuty wobec działalności organizatora lub obiektu grupy.


W takim przypadku organizator nie ma obowiązku rozliczenia ani wymiany na nagrody punktów zgromadzonych przez wykreślonego uczestnika .

VIII Postępowanie reklamacyjne


Reklamacje w formie pisemnej mogą być przesyłane na adres Organizatora i przysługują wyłącznie Uczestnikom.


Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika, adres do doręczeń i szczegółowy opis przyczyny reklamacji.


Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia zaś decyzja w sprawie reklamacji podejmowana przez Organizatora jest ostateczna.


IX Postanowienia końcowe


Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem uczestników w programie jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce w postaci elektronicznej w systemie informatycznym z zastosowaniem powszechnie dostępnego oprogramowania wraz z programem antywirusowym.


Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w czasie  trwania programu.


W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Organizator poinformuje o tym Uczestników na Stronie internetowej Programu zaś osoby, które podały swój adres e-mail zostaną poinformowane o zmianie regulaminu za pomocą poczty elektronicznej.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach na Stronie internetowej Programu.

W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Uczestnik uprawniony jest do wystąpienia z Programu zasadach określonych poniżej.
W przypadku Uczestników poinformowanych drogą elektroniczną- W przypadku zmiany regulaminu oraz po upływie terminu przewidzianego na  wejście w życie jego kolejnej wersji oraz  w przypadku braku akceptacji zmian przez Uczestnika, Organizator będzie uprawniony do podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z Programu.


W przypadku gości nie objętych informacją wysłaną za pomocą poczty elektronicznej brak stanowiska o wystąpieniu z Programu we wskazanym terminie jest uważany za akceptację zmiany regulaminu. Jednocześnie taki gość może w dowolnym terminie złożyć oświadczenie o wystąpieniu z Programu

Uczestnik może wystąpić z Programu poprzez wysłanie maila na adres
info@wyjątkowygosc.pl. za skutkiem na 7 dzień roboczy licząc od dnia w którym został wysłany mail z deklaracją wystąpienia.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Katalogu Programu ze skutkami takimi jak w przypadku zmian regulaminu. Świadczenia z Katalogu Programu zamówione przed a realizowane po dacie ogłoszenia nowego Katalogu Programu będą wykonywane według Katalogu Programu sprzed zmiany.


W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie, Organizator każdorazowo zawiadomi o nich Uczestnika poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego regulaminu na stronie internetowej Organizatora.


Organizator nie udziela gwarancji ani rękojmi na przekazywane w ramach programu nagrody.


Organizator może wykluczyć Uczestnika z programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie przestrzega on niniejszego regulaminu. W takim wypadku Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony o wykluczeniu pocztą elektroniczną lub w innej przyjętej formie.


Niniejszy regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.


Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.